آیا می توانم کالا را از تامین کننده دیگر به کارخانه شما تحویل دهم؟ سپس با هم بارگیری کنید؟

2020-10-17

س: آیا می توانم کالاها را از تامین کننده دیگر به کارخانه شما تحویل دهم؟ سپس با هم بارگیری کنید؟


پاسخ: اگر این نیاز را دارید ، می توانیم آن را بر اساس آن تنظیم کنیم. ما کالاها را به درستی ذخیره خواهیم کرد ، ترتیب بارگیری و تحویل را می دهیم.