آیا برای نمایش محصولات خود در نمایشگاه شرکت خواهید کرد؟

2020-10-17

س:آیا برای نمایش محصولات خود در نمایشگاه شرکت خواهید کرد؟


آ:ما هر ساله در نمایشگاه ها شرکت می کنیم. امیدوارم در نمایشگاه فرصتی برای بحث و گفتگو با شما داشته باشم.