کارخانه شما در کجا واقع شده است؟

2020-10-17

س:کارخانه شما در کجا واقع شده است؟


پاسخ: به کارخانه ما واقع در دژو ، استان شاندونگ خوش آمدید.