مدت پرداخت شما چقدر است؟

2020-10-17

س:مدت پرداخت شما چقدر است؟


آ:نحوه پرداخت بر سطح قیمت تأثیر می گذارد. در صورت نیاز به اعتبار ، ما می توانیم شرایط پرداخت شما را ارائه دهیم.