چند خط تولید در کارخانه شما؟

2020-10-17

س:چند خط تولید در کارخانه شما؟


آ:شرکت ما تاکنون 5 خط تولید توسعه داده است.