کار با عوامل نوری و روشنایی

2020-10-28

عامل روشنایی نوری یا سفید کننده فلورسنت می تواند نور ماوراlet بنفش نامرئی را جذب کند (دامنه طول موج حدود 60 ° 380 نانومتر است) و آن را به نور آبی یا نور مرئی بنفش با طول موج طولانی تر تبدیل می کند ، بنابراین می تواند رنگ زرد مایل به زرد را در جبران کند. در عین حال ، نور مرئی بیشتری نسبت به طول موج حادثه ای اصلی در محدوده 400-600 نیوتن متر منعکس می شود ، که باعث می شود محصول سفیدتر ، روشن تر و زنده تر به نظر برسد.احساس زرد ناشی از نور زیاد زرد منعکس شده از پارچه را خنثی می کند و آن را با نور زرد سنگین تر منعکس شده از پارچه مخلوط کرده و نور سفید ایجاد می کند. سفیدی پارچه افزایش می یابد و انعکاس پذیری افزایش می یابد ، که باعث می شود روشنایی پارچه بیشتر شود ، بیشتر از پارچه سفید کننده چشم برای چشم خوشایندتر ، پارچه رنگ روشن نقش روشن کننده را دارد.